fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

Zásady férového užívaní a obchodní podmínky pro služby Marwin

Milí a námi všemožně podporovaní klienti,

Tento dokument se řídí § 3 zákona č. 102/2014 Sb. O ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

V dokumentu naleznete, postupně, všechny podmínky a informace, které potřebujete znát, abyste, VY, uměli správně využívat službu Marwin a na druhé straně, abychom, MY, správně vysvětlili jak služba Marwin funguje.

1. Základní informace

1.1. Vyslovením souhlasu a odesláním požadovaných údajů, a to prostřednictvím webové stránky www.marwin.help uzavíráte na dálku se společností Digital Guardian j. s. a., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 53408373 smlouvu o poskytování služeb.

Smlouvou o poskytování služeb uzavřenou na dálku se rozumí smlouva mezi námi, poskytovatelem a Vámi, spotřebitelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti poskytovatele a spotřebitele, zejména využitím webového sídla, elektronické pošty a telefonu.

1.2. Předmětem smlouvy je poskytování IT služeb a IT poradenství na dálku.

2. Naše kontakty

Název:Digital Guardian j. s. a.
AdresaIvánska cesta 15, 821 04 Bratislava
IČO:53408373
Zápis:Oddiel: Sja, Vložka: 147/B, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Tel:+420 570 000 321
E-mail:chris.samii@marwin.help

Kontakty se Vám budou hodit v případě reklamace, stížností nebo jiných podnětů.

3. Popis IT služeb a IT poradenství na dálku

3.1. Naše společnost poskytuje tyto služby:

 1. Poradenství a realizace při odstraňování poruch zařízení a software
 2. online nákupní poradenství
 3. IT asistent na dálku
 4. bezpečnost v online prostředí
 5. poradenství v oblasti online platebního styku.

Ceny služeb zahrnují všechny náklady potřebné k jejich realizaci.

Podrobný popis služeb najdete na webových stránkách.

3.2. Všechny naše ceny jsou včetně DPH a jiných daní.

Účtujeme Vám jen ceny uvedené na našem webu v době uzavření smlouvy a nic navíc.

4. Uzavření smlouvy

4.1. Smlouvu uzavíráme prostřednictvím webové stránky www.marwin.help nebo telefonicky s našim IT asistentem

4.2. Pro uzavření smlouvy musíte vyplnit celý registrační formulář na stránce www.marwin.help nebo formulář vyplníte sdělením údajů telefonicky s našim IT asistentem

Úplným vyplněním a odesláním registračního formuláře jste obeznámení se zásadami férového využívaní služby marwin a souhlasíte s našimi obchodními podmínkami, což potvrzujete zaškrtnutím pole s označením “SOUHLASÍM S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI” v registračním formuláři a následným odesláním formuláře. Vyplněním registračního formuláře, potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami a odesláním registračního formuláře se stáváte registrovaným spotřebitelem, který s námi uzavřel smlouvu. Samotná registrace nezakládá povinnost objednat služby a na základě samotné registrace (bez objednávky konkrétní služby) nám nevzniká povinnost Vám službu poskytnout.

4.3. Obchodní podmínky platí pro objednávku každé služby. Při samotné objednávce služby prostřednictvím webové stránky nemusíte potvrzovat opětovně souhlas s obchodními podmínkami. To neplatí v případě změny obchodních podmínek.

4.4. Díky registraci máte možnost objednat si službu prostřednictvím webu, chatu nebo hovoru. To uděláte výběrem akce pro konkrétní službu, , anebo jednotlivým kliknutím na tlačítka “OBJEDNAT”, „SOUHLASÍM“, „POMOC“, „ZAVOLEJTE“, CHATUJTE, „ZAVOLÁME VÁM“, „CHCI TO“, „REGISTROVAT“.. Stiskem uvedených tlačítek nebo vašim telefonátem s požadavkem k řešení se považuje služba za objednanou.

4.5. Službu můžete využívat jen v případě, že máte dostatečný kredit na zaplacení její ceny podle ceníku.

4.6. Za objednané služby zaplatíte bezhotovostně prostřednictvím online platební brány (pro domácnosti) nebo platbou na fakturu platebním příkazem z účtu (pro firmy, nebo pro domácnosti, které se rozhodnou službu předplatit nejméně na 6 měsíců).

5. Termín poskytnutí služeb

5.1. Ozveme se Vám do jedné hodiny (typicky do 5 minut) od chvíle, kdy nás požádáte o poskytnutí služby.

5.2. Pokud se nedohodneme jinak, zprovozníme Vám požadovanou službu už při našem rozhovoru, nebo po objednání v aplikaci. Když to nebude možné, uděláme to v co nejkratším termínu, nejpozději do 48 hodin.

5.3. Provozní doba podle vybraného balíčku služeb – pracovní dny od 8:00 do 20:00.

6. Zrušení smlouvy

6.1. Od smlouvy můžete odstoupit kdykoliv, i bez uvedení důvodů. Odstoupením od smlouvy zanikají i všechny Vaše objednávky.

6.2. Do čtrnácti (14) dnů od zániku smlouvy Vám pošleme nevyčerpaný kredit na účet uvedený ve formuláři o odstoupení od smlouvy.

6.3. Samozřejmě nemůžete odstoupit od smlouvy týkající se služeb, které už byly poskytnuty.

7. Způsob poskytnutí služby

7.1. O službu můžete požádat telefonicky, prostřednictvím  webu nebo prostřednictvím mobilní aplikace.

7.2. Službu Vám poskytneme nejvhodnějším způsobem pro danou službu:

 1. po telefonu,
 2. vzdáleným přístupem / sdílením počítače / notebooku / telefonu / domácí sítě,
 3. pomocí rozšířené reality prostřednictvím videochatu,
 4. využitím chatu
 5. výjimečně e-mailem nebo
 6. zprostředkováním osobní pomoci.

8. Naše povinnosti

8.1. Poskytneme Vám služby přesně podle smlouvy, objednávky a za dohodnutou cenu.

8.2. Poskytneme Vám služby v takové kvalitě, abychom naplnili Vaše předpokládané očekávání.

8.3. Máme povinnost plnit všechny své závazky vyplývající z těchto obchodních podmínek.

8.4. Maximální doba poskytované služby Marwin pro jednoho klienta (Pro domácnosti) za jeden rok (od momentu registrace) je dohromady 6 hodin.

8.5. Vyhrazujeme si právo odmítnout vám pomoci, pokud by se mělo jednat o činnost ilegální nebo činnost proti dobrým mravům.

9. Vaše povinnosti

9.1. Máte povinnost uhradit cenu ve výši a způsobem uvedeným v těchto obchodních podmínkách.

9.2. Někdy nám musíte trochu pomoct. Proto je nutné, abyste nám poskytli veškerou součinnost potřebnou pro řádné poskytnutí objednaných služeb.

Touto součinností je zejména, avšak ne výlučně, poskytnutí požadovaných technických informací a případné zpřístupnění zařízení našim pracovníkům. O dobu prodlení s poskytnutím Vaší součinnosti se prodlužují lhůty pro poskytnutí služby.

10. Reklamační řád

10.1. Na služby Vám poskytujeme záruku 12 měsíců ode dne jejich poskytnutí.

10.2. Reklamaci prosím uplatněte písemně na naší adrese, kterou najdete v bodě 2. těchto obchodních podmínek, nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: info@marwin.help

10.3. V reklamaci prosím uveďte přesný popis vady služby, kterou reklamujete.

10.4. Reklamace se vztahuje pouze na vady služeb, za které odpovídáme.

Neodpovídáme zejména, avšak ne výlučně za vady, jejichž podstata je způsobena vnějšími vlivy nebo vnějšími zásahy do Vašeho zařízení, nebo je způsobena běžným opotřebením, neodbornou manipulací, nedostatečným hardwarovým nebo softwarovým vybavením apod.

10.5. Pokud jde o vadu služby, kterou lze odstranit, máte právo, aby byla bezplatně a řádně odstraněna.

10.6. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, máte právo na vrácení ceny za vadně poskytnutou službu nebo na slevu z ceny vadné služby, a to podle povahy vady a povahy služby, které se vada týká.

10.7. Pokud uplatníte reklamaci, jsme povinni poučit Vás o Vašich právech podle těchto obchodních podmínek. Na základě Vašeho rozhodnutí, které z těchto práv uplatňujete, určíme způsob vyřízení reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy, uzavřené prostřednictvím webové stránky www.marwin.help nebo mobilní aplikace Marwin.

11.2. V případě sporu máte možnost jeho řešení prostřednictvím systému alternativního řešení sporů za podmínek uvedených v zák. č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. Návrh na zahájení alternativního řešení sporu můžete podat prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů webgate.ec.europa.eu.

11.3. Máme právo na změnu těchto obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny obchodních podmínek je splněna umístěním změněných obchodních podmínek na našem webu. Tím i nabývají účinnosti, pokud z jejich obsahu nevyplývá pozdější termín. Na již odeslané objednávky a uzavřené smlouvy se změněné obchodní podmínky nevztahují, pokud se nedohodneme jinak.

11.4. Důležité věci si posílejme poštou. Ty méně důležité e-mailem.

Jakákoli písemná korespondence na základě nebo v souvislosti se smlouvou musí být podepsána oprávněnou osobou a doručena na (i) korespondenční adresu poskytovatele uvedenou v těchto obchodní podmínkách (ii) korespondenční adresu registrovaného spotřebitele uvedenou v registračním formuláři, pokud některá ze smluvních stran písemně neoznámila jinou adresu na doručování písemností. Doručování písemností týkajících se zejména vzniku, změny a zániku smlouvy bude realizováno prostřednictvím pošty formou doporučených listovních zásilek s dodejkou. Písemnost doručovaná poštou se považuje za doručenou i momentem odmítnutí jejího převzetí adresátem a momentem vrácení nedoručené zásilky odesílateli, pokud byla zásilka vrácena z důvodu jejího nepřevzetí v odběrní lhůtě nebo z důvodu, že adresát je neznámý. Jinou korespondenci a informace na aktivaci, realizaci a užívaní služeb, které jsou podle právního předpisu nebo těchto podmínek písemnou formu, si strany mohou zasílat i prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené v těchto podmínkách, příp. v registračním formuláři. S informacemi, které slouží k aktivaci, realizaci a užívání služeb, dává adresát akceptací těchto podmínek také souhlas na zasílání uvedených informací na jím uvedenou adresu při registraci. Za moment doručení prostřednictvím elektronické pošty se považuje moment potvrzení přijetí e-mailu adresátem, nejpozději však pátý (5) pracovní den po odeslání e-mailu.

11.5. Veškeré naše právní vztahy založené podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Na rozhodování o sporech jsou příslušné obecné soudy České republiky.

11.6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16.07.2022.

V Praze, dne 16.07.2022